ПРОЕКТ
Предоставяне на услугата "Домашен помощник" - Община Бяла
Договор ВС051РО001 -5.2.04-0083-С0001

Начало
Цели
Услуги
Резултати
Контакти


Начало

ПРОЕКТ

Предоставяне на услугата "Домашен помощник" - Община Бяла
Договор ВС051РО001 -5.2.04-0083-С0001


БЕНЕФИЦИЕНТ
ТО на НТС - Русе, гр. Русе,
ул. Александровска 28, тел. 082 / 820 262

ПАРТНЬОР
Мирели ЕООД, гр. Бяла,
пл.Екзарх Йосиф І 6, тел. 0817 / 72134


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА
12 месеца - от 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г.


ВG 051РО001/5.2-01

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 2
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Този документ е създадем с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТО на НТС - Русе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган
© 2009 Инфоцентър-Трявна. All Rights Reserved