ПРОЕКТ
Предоставяне на услугата "Домашен помощник" - Община Бяла
Договор ВС051РО001 -5.2.04-0083-С0001

Начало
Цели
Услуги
Резултати
КонтактиВG 051РО001/5.2-01

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 2
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Този документ е създадем с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТО на НТС - Русе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган
© 2009 Инфоцентър-Трявна. All Rights Reserved